PV OSŽ SŽ 25.1.2024 ve znamení diskuzí nad FKSP

Úvod pravidelného lednového zasedání Podnikového výboru Správy železnic po nutných formalitách zahájil jeho předseda Petr Štěpánek informacemi o probíhajícím jednání nad podobou Rozpočtu a Zásadami FKSP. Můžeme-li prohlásit, že v minulých letech byly alespoň částečně naplněny ambice všech zúčastněných na podobě a způsobu čerpání, v letošním roce, kdy je fond tvořen jen zlomkem přídělu minulých let, máme k dohodě obrazně řečeno ještě dalekou cestu. Ve svém příspěvku vysvětlil, v kterých bodech se vyjednavači shodují, ve kterých se dohodě blíží, a které jsou pro některou stranu neakceptovatelné. Předložil i statistické údaje čerpání FKSP prostřednictvím benefitní karty EDENRED. Značná část prostředků zůstala nevyčerpána a více než pětina zaměstnanců si kartu ani neaktivovala. Následovala diskuze nad spravedlností rozdělení prostředků FKSP a možností dalších jednání.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém příspěvku informoval o zasedání Ústředí OSŽ předchozí den (více v samostatném článku), jednání ASO a její strategii v dalším období (OTEVŘÍT). Po zodpovězení několika dotazů se omluvil z důvodu dalšího jednání.

Po příchodu zástupců zaměstnavatele byl dán prostor pro jejich informace. Personální ředitel Ing. Pavel Koucký přinesl prvotní informace k soutěži na poskytovatele KOP. Podrobnější informace budou zveřejněny po dodání některých chybějících údajů od vysoutěženého dodavatele. Věnoval se i jednání o FKSP z pohledu zaměstnavatele. Zdůraznil, že do podpisu dohody o FKSP nelze z tohoto fondu čerpat, a to ani příspěvek na penzijní připojištění. Poté víceméně zopakoval statistické údaje týkající se mezd a zaměstnanosti, které mnozí slyšeli již na Aktivu zástupců zaměstnanců 16.ledna. Zopakoval také informaci, že po přepočítání všech MOON (Mzdové a ostatní osobní náklady) došlo z rozhodnutí generálního ředitele k vyplacení další mimořádné odměny za měsíc prosinec všem zaměstnancům Správy železnic. Vyzval rovněž k diskuzi nad budoucí podobou KOP, která je již z pohledu zaměstnavatele vyčpělá a přežitá.

Ing. Hana Kohoutová ve svém vstupu informovala, že díky implementaci dalších nástrojů do evidence docházky klesá výrazně přečerpání dovolené. V loňském roce tak nastalo pouze 59 případů. Dále se věnovala plnění PKS 2023 v oblasti výkonové odměny. V celkovém sjednaném objemu byla kolektivní smlouva ze strany zaměstnavatele splněna.

Ing. Evžen Pospíšil se zaměřil na BOZP. Připomněl, že plán akcí BOZP je potřeba projednat před 29.2.2024 a prověrky BOZP by měly být provedeny do 31.5.2024. Potvrdil rovněž ukončené výběrové řízení a příděl financí na rozvoj STKR, kam by měly být zapracovány další požadované změny a doplnění.

Po odchodu zaměstnavatele byla jedním z dalších bodů záležitost založení výboru u jednotky CTD a způsob přecházení některých členů OSŽ z jiných základních organizací do ZO TÚDC. Přizvaným hostem jednání PV byl i místopředseda této ZO K. Mařík. Po popsání svých postojů a diskuzi došlo k vyjasnění sporných stanovisek a dále budou probíhat přípravy k založení výboru u CTD.

Zástupce oddělení SPO JUDr. Petr Večeř informoval o plánovaných jednodenních a vícedenních školeních s upomínkou, že další školení je možno provádět přímo v regionech podle požadavků ZO. K Podpůrnému fondu OSŽ poznamenal, že v naléhavých případech lze čerpat pomoc již do 24 hodin od podání žádosti. Závěrem připomněl, že oddělení SPO připravuje souhrnnou informaci k problematice důchodů. Celý materiál bude k dispozici v ZO a na webu OSŽ.

Reprezentant oddělení BOZP Pavel Antolič chtěl rovněž připomenout školení, zejména týkající se BOZP, do budoucna možnou změnu obvodů svazových inspektorů a účast zástupců ZO na prověrkách BOZP.