Pojištění

Pokud jste způsobili škodu – je potřeba uzavřít nové pojištění

Název
Nepodepisovat důležité písemné dokumenty bez konzultace
Důležitá telefonní čísla
Právo nevypovídat
Povinnost zaměstnavatele projednat výši škody s odborovou organizací
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Desatero člena pro krizové situace
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění
Pojištění od 1. 1. 2019
  ČÁSTKA POJISTNÉHO
  POJISTNÁ ČÁSTKA
  SPOLUÚČAST
  450 Kč
  5 % min.500 max. 3 000
  600 Kč
  150 000 Kč
  5 % min. 500 max. 3 000
  750 Kč
  180 000 Kč
  5 % min. 500 max. 3 000
  1 050 Kč
  260 000 Kč
  5 % min. 500 max. 3 000
  1 350 Kč
  340 000 Kč
  5 % min. 500 max. 3 000
  1 580 Kč
  400 000 Kč
  5 % min. 500 max. 3 000
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
  Rozsah náhrady škody
   
  § 257
  (1) Zaměstnanec, který odpovídá ze škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.
   
  (2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
   
  (3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.
   
  (4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
   
  (5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
   
  § 353
  (1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
   
  § 354
  (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.