Jednací řád

Jednací řád  

Výboru OSŽ při Oblastním ředitelství Ostrava (dále OŘ Ostrava)

Článek 1

Výbor OSŽ při OŘ Ostrava (dále jen V OSŽ) je ve smyslu Stanov, Organizačního řádu OSŽ a dalších vnitřních dokumentů OSŽ příslušným odborovým orgánem ve vztahu ke statutárním orgánům Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, a to v rozsahu stanoveném pracovně právními a dalšími obecně závaznými předpisy.

Článek 2

Jednání V OSŽ svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Konají se zpravidla 1x za měsíc, a to dle plánovaných termínů střídavě v místě Ostrava a Olomouc. Návrh na mimořádné jednání může podat i člen V OSŽ. V tomto případě konání podléhá schválení nadpoloviční většinou členů V OSŽ formou per rollam.

Článek 3

Pozvánka na jednání nejpozději 14 dní předem. Materiály a dokumenty k jednání budou zasílány průběžně dle platné PKS elektronickou poštou. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům V OSŽ komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. V případě, že bodem programu V OSŽ je žádost (stížnost) ZO OSŽ nebo zaměstnanců, je svolávající povinen přizvat zástupce stran, kterých se záležitost týká. 

Článek 4

Člen V OSŽ je povinen se účastnit jednání V OSŽ. Nemůže-li se zúčastnit, oznámí svoji neúčast s odůvodněním členovi svolávajícímu jednání.

Článek 5

Jednání V OSŽ je schopno přijímat usnesení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů V OSŽ. O usneseních k jednotlivým projednávaným bodům se hlasuje. O přijetí návrhu rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů V OSŽ.

Připomínky, doplnění a návrhy k projednávaným materiálům se mohou podávat před uskutečněným hlasováním a přijetím usnesení. Pozdější pozměňovací návrh je bezpředmětný a nebude akceptován. 

 

Článek 6

Jednání V OSŽ se řídí navrženým a schváleným programem jednání.  Před zahájením jednání

 je možno program měnit nebo doplňovat na návrh člena V OSŽ. O změně programu se hlasuje.

Článek 7

Veškeré materiály určené zaměstnavatelem k podpisu musí být podepsány předsedou 

a místopředsedou V OSŽ osobně, nebo formou elektronického podpisu.

Z jednání se pořizuje zápis. Zapisovatele a ověřovatele určuje při zahájení jednání osoba pověřená řízením. 

Zápis z jednání musí obsahovat: 

  • datum a místo jednání 
  • seznam přítomných, omluvených členů V OSŽ a přizvaných hostů
  • schválený program jednaní
  • připomínky a stanovisko k jednotlivým bodům jednání
  • průběh hlasování
  • schváleného zapisovatele 
  • schváleného ověřovatele zápisu s podpisy
  • usnesení

Zápis se vyhotovuje do 10 dnů od skončení jednání V OSŽ, podepisují jej předseda a místopředseda a určení ověřovatelé zápisu.  Archivuje se po dobu 5 let.

Účinnost Jednacího řádu V OSŽ při OŘ Ostrava je od 12.01. 2022 

 

V OSŽ při OŘ Ostrava projednal a schválil dne: 12.01.2022

 

Předseda Výboru                                                               Místopředseda Výboru

Lýdie Vatterová                                                                  Milan Blažek