Statut

Statut Výboru OSŽ při Oblastním ředitelství Ostrava

Článek 1

Výbor OSŽ (dále jen V OSŽ) je ve smyslu Stanov a Organizačního řádu OSŽ a dalších vnitřních dokumentů OSŽ příslušným odborovým orgánem ve vztahu k vedení oblastního ředitelství Ostrava (dále OŘ Ostrava) v rozsahu stanoveném pracovněprávními a dalšími obecně závaznými předpisy. 

Článek 2

V OSŽ rozhoduje o všech záležitostech vůči OŘ Ostrava, pokud tyto činnosti nejsou svěřeny do pravomoci jiných orgánů nebo osob. V OSŽ je složen ze zástupců ZO OSŽ působících v obvodu OŘ Ostrava, zaměstnanců této organizační složky. Poměr zastoupení musí být stanoven tak, aby zastoupení jednotlivých ZO OSŽ odpovídalo počtu zastupovaných členů u OŘ Ostrava.

Členové V OSŽ včetně předsedy a místopředsedy V OSŽ mají rovné postavení, jejich počet je stanoven na celkem 36 členů. (18 členů z bývalého V OSŽ Olomouc a 18 členů z bývalého  

V OSŽ Ostrava) z nichž jeden z bývalého V OSŽ při OŘ Ostrava a jeden z bývalého V OSŽ OŘ Olomouc se stávají předsedou a místopředsedou nově vzniklého V OSŽ při OŘ Ostrava. 

Článek 3

Sídlo Výboru OSŽ OŘ Ostrava je na adrese:

Odborové sdružení železničářů,

Výbor OSŽ při OŘ Ostrava,

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Článek 4

Složení V OSŽ při OŘ Ostrava:

– 1x předseda 

– 1x místopředseda 

– 34 zástupců základních organizací OSŽ působících u OŘ Ostrava 

Všichni členové se účastní jednání V OSŽ s hlasem rozhodujícím. 

Článek 5

Jednání V OSŽ svolává a řídí předseda. Řízením jednání V OSŽ může pověřit místopředsedu nebo jiného člena. V OSŽ může požádat odborné útvary OSŽ o zpracování stanoviska k dokumentům projednávaným ve V OSŽ.

Článek 6

Způsob jednání a rozhodování V OSŽ upravují vnitřní předpisy OSŽ, zejména Stanovy, Organizační řád OSŽ a další vnitřní normy. V OSŽ za svou činnost odpovídá základním organizacím OSŽ, zejména pak členské základně, kterou vůči zaměstnavateli zastupuje.

Článek 7

Jednání V OSŽ se konají zpravidla 1x za měsíc dle schváleného plánu.  V případě mimořádné potřeby svolá jednání předseda V OSŽ nebo (z pověření předsedy) místopředseda. Návrh na mimořádné jednání může podat každý člen VOSŽ.

Článek 8

K ukončení činnosti člena V OSŽ v průběhu volebního období může dojít:

  1. odstoupením na základě písemného oznámení člena V OSŽ
  2. odvoláním z funkce člena V OSŽ závodním výborem, který jej do V OSŽ delegoval
  3. vyloučením z OSŽ
  4. ukončením pracovního poměru u Správy železnic, státní organizace OŘ Ostrava
  5. úmrtím

O doplňujících volbách za člena V OSŽ, který v průběhu volebního období ukončil svoji činnost ve V OSŽ, musí být rozhodnuto nejpozději do 60 dnů od ukončení činnosti člena. 

Článek 9

Člen V OSŽ při OŘ Ostrava má právo:

požádat členy V OSŽ o mimořádné svolání jednání

podílet se na přípravě materiálů a podkladů pro jednání V OSŽ, předkládat připomínky ústně i písemně, navrhovat usnesení a požadovat kontrolu plnění usnesení

požadovat na předsedovi V OSŽ vysvětlení k projednávaným tématům 

      –  účastnit se na návrh V OSŽ práce v komisích a orgánech OSŽ

      –  odstoupit z funkce člena V OSŽ.

Článek 10

Člen V OSŽ při OŘ Ostrava má povinnost:

účastnit se všech jednání V OSŽ, řádně a včas předem omluvit svou neúčast na jednání 

informovat o obsahu jednání a přijatých usneseních základní organizace OSŽ, které jej do V OSŽ delegovaly

  • plnit přijatá usnesení a konkrétní úkoly

 

Článek 11

Místopředseda V OSŽ při OŘ Ostrava má povinnost:

v době nepřítomnosti předsedy V OSŽ jej zastupovat v rozsahu stanoveným předsedou V OSŽ

v době své nepřítomnosti a současné nepřítomnosti předsedy V OSŽ určit v případě potřeby člena V OSŽ svým zastupováním a současně určit rozsah tohoto zastupování, které nesmí přesáhnout rozsah zastupování určený předsedou 

respektovat a realizovat usnesení V OSŽ

Článek 12

Předseda Výboru OSŽ při OŘ Ostrava má povinnost:

sdělovat písemně zaměstnavateli stanoviska k projednávaným záležitostem

při jednání V OSŽ provést kontrolu plnění usnesení s vyhodnocením, při konstatování neplnění některého z úkolů, navrhnout opatření

metodicky vést a úkolovat členy V OSŽ

svolat jednání V OSŽ v plánovaném termínu a zajistit programové naplnění jednání včetně přizvání hostů

sledovat, aby přijatá usnesení nebyla v rozporu se Stanovami a dalšími vnitřními dokumenty OSŽ

– navrhnout ke schválení plán jednání na rok dopředu 

v době své nepřítomnosti určit místopředsedovi V OSŽ rozsah pravomocí při zastupování

Účinnost Statutu V OSŽ při OŘ Ostrava je od 12.01.2022 

V OSŽ při OŘ Ostrava projednal a schválil dne: 12.01.2022

Předseda Výboru                                                               Místopředseda Výboru

Lýdie Vatterová                                                                  Milan Blažek