Jednání PV OSŽ Správy železnic 22.2.2024

Únorové zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, které řídil jeho předseda Petr Štěpánek, probíralo i svou pravidelnou agendu. Po krátkém vyhodnocení splněných úkolů z minulých jednání přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten ve svém vstupu informoval o obsahu jednání Ústředí. Vyhodnotil demonstraci zemědělců, kterou OSŽ jako člen ASO podpořilo a poděkoval všem, kteří se osobně zúčastnili. Podrobněji se tématu hodlá věnovat v samostatném článku na webu OSŽ. Ústředí OSŽ již musí plánovat sportovní akce na rok 2024. Pro nás je poněkud bolestné, že nejsou dosud sjednány Zásady a Rozpočet FKSP, takže účast zaměstnanců Správy železnic bude velmi problematická. Martin Malý rovněž zmínil průběžný stav jednání tripartity o důchodové reformě. Vzhledem k obsáhlosti tématu a velkému zájmu členů PV bylo dohodnuto, že na příští zasedání PV bude přizván Vladislav Vokoun, který se touto problematikou za OSŽ dlouhodobě zabývá.

Petr Štěpánek v další části informoval o důležitých jednáních, kterých se zástupci vedení PV zúčastnili. Čerpání FKSP dosud blokuje odborová organizace ADP, která zastupuje necelá 3 % zaměstnanců. Další jednání odborových centrál se zaměstnavatelem se předpokládá 27.3.2024. Zaměstnavatel deklaroval, že je v tomto mezidobí kdykoli připraven přijmout zástupce ADP, pokud by se rozhodli svůj podpis připojit. Byla uzavřena a rozdělena dobrovolná sbírka pro účastníky hromadného pracovního úrazu u ŽST Blatná. Mezi zaměstnanci se vybralo na podporu postižených a pozůstalých téměř jeden a třičtvrtě milionu korun. Tajemník Miroslav Maincl tyto informace doplnil o ukončení výběrového řízení na KOP, destinacích a nezájmu téměř třetiny zaměstnanců o tento benefit. Více o jednání OC (OTEVŘÍT).
Po příchodu zaměstnavatele pokračoval tok informací z personálního odboru. Ředitel Ing. Pavel Koucký vyjádřil názor, že odborová centrála ADP se o FKSP nechce dohodnout, a jednání hodlá trvale blokovat. Zmínil se i o tom, že personální odbor mapuje dopad připravované změny Zákoníku práce, a to i dopad na připravované změny při jednání sociálních partnerů. Z jednání skupiny pro OOPP a výstrojní součástky zmínil ukončení zkušebního období pro letní pracovní kalhoty. Na základě připomínek zkoušejících budou specifikovány požadavky na výběrové řízení. Na základě zkušeností bude k dispozici do budoucna pouze 1 typ výstražné vesty. Podrobněji (OTEVŘÍT).
Ing. Pavel Koucký informoval o novém vzhledu intranetu, resp. STKR, kde se shromáždilo několik připomínek k barevnosti a čitelnosti textu. Více se pak věnoval podnětům Inspektorátu bezpečnosti práce k pohotovosti členů HZS po směně. Na téma pracovnělékařských služeb, resp. nově koncipovaných testů na přítomnost návykových látek, přislíbil zaslání informace, jak postupovat. Doporučil všem, kteří mají PERS absolvovat minimálně měsíc se vyvarovat užívání i léků, které mají vliv na falešně pozitivní test. Z pléna bylo doplněno, že by se to mělo týkat léků na spaní a od bolesti. Personální ředitel přislíbil společná jednání všech železničních podniků a Dopravního zdravotnictví ke společnému postupu v této problematice. Následovala pravidelná smršť čísel a statistických údajů, ze kterých zdůraznil především po delším časovém období nárůst reálné mzdy o téměř 4 % a pokles přesčasové práce o 10 % oproti stejnému období předchozího roku, což je v průměru 3,25 hodiny na zaměstnance.
Po odchodu zástupců zaměstnavatele pokračoval Petr Štěpánek s dalšími informacemi. Bylo schváleno zřízení Výboru u CTD a u nově vzniklé OJ SŽ Facility bude zjišťováno, jakým nejvhodnějším způsobem zastupovat členy OSŽ. Z úkolů, které byly zadány členům PV je třeba zmínit termín vyhodnocení PKS 2023 do 5. března a zajistit aktualizaci katalogu rekreačních zařízení ZO na webu OSŽ. Tajemník Miroslav Maincl doplnil informaci, že pracovní náplň nové funkce DŽIN (dispečer infrastruktury) je OŘ od OŘ rozdílná a bude svoláno jednání, aby došlo ke zmapování situace a pokud možno sjednocení v rámci celé SŽ. Přidal také informaci o aktualizaci aplikace Moje OSŽ, kdy na četné připomínky našich členů byla přidána nová dlaždice „Ke stažení“. Je možno touto cestou stahovat např. kolektivní smlouvy.
Vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř v krátkosti připomněl probíhající a budoucí školení, stav aktualizace spolkového rejstříku ve vztahu k ZO, účel Podpůrného fondu OSŽ a připomněl, důležitost důsledného uplatňování odborových práv u zaměstnavatelů.
Vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL. M., MBA se věnoval nadcházejícím prověrkám BOZP a upřesnil legislativu pracovnělékařských služeb.