Jednání odborových centrál 18.6.2024

Netradičně v Pardubicích se sešli zástupci odborových centrál zastupující zaměstnance u Správy železnic se zaměstnavatelem. Důvodem místa konání bylo i představení Vzdělávacího střediska Správy železnic, kde se celé jednání uskutečnilo.
V pracovní části, kterou řídil personální ředitel SŽ Ing. Koucký jsme na úvod probrali záznam z minulého jednání a tím si i připomněli okruh témat, které nás čekají. V diskuzi nad novelizací Směrnice SM 29 jsme dospěli ke společnému názoru, že je třeba se k některým tématům vrátit i při kolektivním vyjednávání.

V oblasti OOPP a výstrojních součástek zmínil Ing. Koucký, že došlo k posunu při jednání s vedením SŽ nad možnou změnou poskytování obuvi k uniformám a v budoucnu by mělo dojít ke stanovení principů, jak má tato obuv vypadat a každý zaměstnanec s nárokovostí by dostal příspěvek na nákup obuvi. Také další náš požadavek z jednání komise OOPP, aby se mohly nosit bílé košile přes kalhoty, či sukně nenarazil na odpor. Zpráva z jednání Komise OOPP zde (OTEVŘÍT).
Další část byla věnována FKSP a také návrhu OSŽ, se kterým byly seznámeny již předem všechny OC i vedení SŽ. Návrh obsahuje zjednodušení čerpání, ale i větší podíl práce garantů akcí, tak jak to bylo v minulém období. Toto, ale i rozhodnutí o rozpuštění druhé části (400 Kč/zaměstnanec) na jednotky bylo na návrh zaměstnavatele odloženo na červencové jednání. Co bylo schváleno, jsou všechny akce, které došly ke schválení v termínu do 10.6.2024 a také sociální výpomoci o které bylo požádáno.
Ing. Pospíšil okomentoval úrazové pojištění pro zaměstnance pracující v kolejišti, kdy každý zaměstnanec musí prokazatelně (STKR) souhlasit s tím, že bude pojištěn. Toto je jediná povinnost, kterou musí zaměstnanec udělat a žádným finančním příspěvkem se na pojištění nepodílí. Momentálně souhlas poskytlo cca 85 % zaměstnanců.
Ve spolupráci s Ing. Kohoutovou popsal Ing. Koucký vývoj mezd za období 1-5.2024. Reálná mzda se po započtení Indexu spotřebitelských cen pohybuje na úrovni téměř 103 %. Vyplácení výkonové odměny je řádově nad schválenou PKS. V oblasti pracovních výročí došlo k vyplacení všech nároků za období 3-5.2024, kdy za měsíce leden a únor bylo vše doplaceno v březnu. Motivační odměna se od měsíce května vyplácí u všech jednotek, které dostaly příděl finančních prostředků touto formou.
Další bodem bylo seznámení s probíhající Manažerskou akademií pro vedoucí zaměstnance. Ing. Češková zmínila důvody spuštění tohoto projektu mezi které patří i zlepšení komunikace s podřízenými zaměstnanci, ale i zástupci odborových organizací.
Došlo i na situaci v Jihomoravské kraji, kde se chystá k prosincovému GVD propouštění více než 300 zaměstnanců ČD. Na stránkách SŽ došlo ke zveřejnění všech volných pozic a ze strany SŽ bude postupováno dle platné legislativy.
Již nepracovní část obsahovalo prohlídku prostor opraveného Vzdělávacího střediska SŽ v Pardubicích, kde již od podzimu loňského probíhají různá školení včetně kurzů na výpravčí. Podrobné informace a odpovědi na některé dotazy velmi erudovaně podala vedoucí střediska Lenka Erlebachová, kterou doplňovala Ing. Češková. Více informací o Vzdělávacím středisku zde (OTEVŘÍT).

Termín dalšího jednání OC byl stanoven na 22.7.2024 formou MS Teams.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl