Aktiv zástupců zaměstnanců ZO OSŽ Správy železnic

Dne 16.ledna 2024 se uskutečnil Aktiv zástupců zaměstnanců ZO OSŽ Správy železnic. Jednání se konalo v kulturním sále Praha hlavní nádraží za účasti více než stovky delegátů ze všech koutů České republiky. Hlavními body programu byla PKS 2024 Správy železnic a informace zaměstnavatele, za kterého přislíbili účast generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, náměstek GŘ pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M, náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Karel Švejda, MBA a zástupci personálního odboru pod vedením personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého.

Jednání moderoval tajemník PV OSŽ SŽ Miloš Paleček, který hned v úvodu omluvil nepřítomnost generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, který se musel zúčastnit jednání v zahraničí a předsedy PV OSŽ SŽ Petra Štěpánka pro nemoc.
Tajemník PV Miroslav Maincl podrobně popsal průběh kolektivního vyjednávání, vysvětlil priority kolektivních vyjednavačů a rozdílné pohledy zaměstnavatele a OSŽ na některá ustanovení PKS. Hlavní změny v PKS SŽ 2024 jsou rovněž na webu OSŽ v sekci Ke stažení (OTEVŘÍT). KOP jsou ve fázi soutěže, nabídky je možné podat do 23.1.2024, poté by měl být vybrán poskytovatel a pokud nenastanou komplikace, zaměstnanci by mohli dostat poukazy do dvou zařízení v Čechách a dvou na Moravě koncem února nebo začátkem března. V závěru tohoto bloku informací byly zodpovězeny některé dotazy týkající se například pohotovostí (vytváří se vnitřní předpis) nebo takzvaných malých KOP (záleží na ZPMV 211).
Náměstek GŘ pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M informoval o postupu na novelizaci předpisu D1, zejména zmínil plánované zjednodušení ustanovení o posunu, zajišťování odstavených vozidel, ale také zapracování všeho, co se týká ETCS. Finální verze by měla být k dispozici tak, aby do konce roku 2025 mohl být předpis proškolen. Letmo zmínil i plánované přezkoušení podle Zam1 v druhé polovině letošního roku formou testu. Dále se věnoval nehodovosti a plnění JŘ, a to i v porovnání s okolními železnicemi. Zmínil také nové vzdělávací centrum v Pardubicích, kde se rozbíhají první kurzy. Rovněž zodpověděl několik dotazů a připomínek (složitost dopravních předpisů ve srovnání s okolními železnicemi nebo konstatování, že aktuální podoba Centrálních rozkazů ve vztahu k D3 a D4 je krokem o 20 let zpět).
Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Karel Švejda, MBA ve svém příspěvku porovnal rozpočty loňského a letošního roku a vyjádřil spokojenost s tím, že na provozuschopnost dráhy je plánována obdobná částka jako v minulém roce. Mimo jiné upozornil na novinku letošního roku v gesci OŘ na opravách a investičních akcích. Zevrubně se věnoval postupné implementaci ETCS na dalších tratích a mediálně sledovanému výhradnímu provozu na „Uničovce“, kde je přes kritiku vykazována asi 1% chybovost, která je dále analyzována, aby systém v budoucnu pracoval bezchybně. Zodpověděl dotazy týkající se možného preventivního zastavení provozu při zhoršených povětrnostních podmínkách (postup je součástí operativního nařízení) nebo preventivního kácení dřevin v okolí tratí (hledá se řešení, jak více legislativně zefektivnit odstraňování problematických dřevin).
Na čem se shodli zástupci vedení Správy železnic, bylo poděkování všem zaměstnancům v provozu za celoroční práci s důrazem na velmi složitý konec roku, kdy někteří zaměstnanci namísto vánoční pohody zajištovali provoz na zasněžených tratích. Z rozhodnutí generálního ředitele byla i s přihlédnutím k těmto okolnostem vyplacena další mimořádná odměna za měsíc prosinec s důrazem na provozní zaměstnance.
Závěrečná část jednání byla již v režii odboru 10, jehož zástupci nastínili možnosti při sjednání Rozpočtu a Zásad hospodaření s FKSP tak, aby bylo uspokojeno co nejvíce zaměstnanců. Podrobněji byla popsána část vyjednávání o FKSP, které se jeví složitější než kolektivní vyjednávání o nové PKS na rok 2024. Přístup některých odborových centrál, jejichž snahou je „spravedlivě“ rozdělit velkou část FKSP na kartu po vzoru roku 2023 se nesetkal s pochopením účastníků. Ing. Pospíšil přidal informaci o využití benefitní karty Edenred. Téměř 4000 zaměstnanců Správy železnic kartu v roce 2023 nepoužilo vůbec!

Část věnovanou personálním záležitostem zakončila smršť čísel z úst personálního ředitele. Porovnání roku 2022 vs 2023 z hlediska zaměstnanosti, mezd a přesčasů s detailními údaji některých významných profesí. Ing. Češková doplnila slova náměstka Mgr. Flegla informacemi o vybavenosti vzdělávacího centra v Pardubicích s odkazem na reportáž zveřejněnou na webu Správy železnic (OTEVŘÍT).
Poslední krátký blok s informacemi o školeních, pojištění, právní pomoci a dalších aktivitách OSŽ přednesl vedoucí oddělení SPO JUDr. Večeř. Zdůraznil i nabídku pro všechny ZO OSŽ na možnost uspořádání školení v jednotlivých regionech či ZO s tématikou pracovně právní, BOZP atd. Na závěr krátce doplnili tajemníci informace OSŽ – aplikace „Moje OSŽ“, školení na PC, ale i o rekreačních zařízeních OSŽ, kdy i v letošním roce bude možnost rekreace pro členy OSŽ za zvýhodněnou cenu (letáky ve výrobě).