Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Srpen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Pojištění

 

                  

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli


Pojištění odpovědnosti pro členy OSŽ (zprostředkované prostřednictvím OSŽ; dále rovněž „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli“) má výjimečné, výhodné postavení (obsah pojištění, výše pojistné částky, pojistného a spoluúčasti) a je unikátní na trhu pojištění. Pojištění odpovědnosti úspěšně funguje u OSŽ již více než 20 let!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POJIŠTĚNÍ

 

 • základní podmínkou k uzavření pojištění odpovědnosti = členství v OSZ,
 • zvolení výše pojistné částky (4,5násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance; dále rovněž „4,5násobek“),
 • prostřednictvím ZO OSŽ člen OSŽ zaplatí na účet OSŽ-ústředí, podle zvolené pojistné částky, pojistné ve výši:

Výše měsíčního hrubého výdělku v Kč

Pojistná částka v Kč

Výše pojistného v Kč

 

do

26 666

120 000

450

od 26 667 -

do

33 332

150 000

600

od 33 333 -

do

39 999

180 000

750

od 40 000 -

do

57 777

260 000

1050

od 57 778 -

do

75 555

340 000

1350

od 75 556 -

do

88 888

400 000

1580

 

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

(obsažené ve zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti zaměstnance /dále

rovněž „ZPP M-800/17“/)

Nad rámec ZPP M-800/17 se pojištění odpovědnosti vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný:

 1. způsobil vyrobením vadného výrobku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
 2. způsobil ztrátou věci,
 3. způsobil na pneumatikách a přepravovaných věcech,
 4. způsobil v souvislosti s řízením dopravního prostředku,
 5. způsobil při výkonu práce na základě dohody o provedení práce,
 6. způsobil čistou finanční škodu, újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak než jako škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou (např. nedovolená jízda drážního vozidla, zavlečení nebo spatné směrování nákladního vozu, zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu apod.) -

Pojištění odpovědnosti se NEvztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný:

 1. způsobil úmyslně,
 2. převzal odpovědnost nad rámec stanovený právním předpisem,
 3. působil nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už vzniklé škody,
 4. způsobil po požití alkoholu, užití psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky,
 5. způsobil tím, že při neplatném skončení pracovního poměru nekonal práci,
 6. způsobil schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat,
 7. způsobil provozem dopravních prostředků, je-li dána odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku (odpovědnost provozovatele motorového vozidla), pokud se na ni vztahuje zákonné nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti,
 8. způsobil zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené v důsledku jednání pojištěného, SVYJIMKOUúroků z prodlení, sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (např. zdravotní, sociální anod.),
 9. způsobil zaměstnavateli, který je jeho osobou blízkou nebo s ním žije ve společné domácnosti.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu (na movitých či nemovitých věcech nebo na čistou finanční škodu), která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní smlouva /PS/) nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti /DPČ/nebo dohoda o provedení práce /DPP/).

Z těchto pracovněprávních vztahů – PS, DPČ, DPP je člen OSŽ povinen hradit členský příspěvek OSŽ (článek 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).

Škodní událost může být způsobena jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v ČR a ve státech Evropské unie (dále jen „EU“). Na území ČR se vztahuje např. i na poškození vozu jiné železniční společnosti. Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území jakéhokoliv státu ve světě, tedy územní platnost pojištění odpovědnosti není omezena.

V případě, že dojde k poškození věci jiné osobě (fyzické nebo právnické), tak tito poškození mohou uplatňovat náhradu škody po zaměstnavateli člena OSŽ, nikoliv po členovi OSŽ. Teprve následně může požadovat pouze zaměstnavatel náhradu škody po členovi OSŽ.

VZNIK POJIŠTĚNÍ

Pojištění člena OSŽ vzniká ode dne následujícího po dni, kdy bylo pojištění členem OSŽ zaplaceno a zapsáno v „Přihlášce k pojistné smlouvě č. 595037052-8“ (dále rovněž „Přihláška“) v kolonce „podpis pojištěnce“. Zapsáním se rozumí vlastní podpis pojištěnce[1]. Datum zapsání je nejvýhodnější volit ke dni výročí předcházejícího pojištění. Termín úhrady pojistného je lx za rok, a to k datu předcházejícího pojištění.

Vznik pojištění po mimořádné události, resp. škodní události

V případě, že člen OSŽ svým jednáním (opomenutím) zaviní mimořádnou událost, resp. škodní událost, doporučujeme, aby se člen OSŽ bezprostředně po této události opět pojistil (nejlépe následující den), tedy uhradil pojistné prostřednictvím ZO OSŽ. Zaplacením nového pojistného u ZO OSŽ a zapsáním v Přihlášce člen OSŽ zahájí nový pojistný rok[2]. Ten se počítá ode dne následujícího po dni provedené finanční úhrady a zapsání v Přihlášce.

 

LIKVIDACE ŠKODNÍ UDÁLOSTI

Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné většině případů provede pojišťovna likvidaci vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného sdělení od Kooperativa pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální spoluúčast (tj. ve výši 5 %, minimálně 500 Kč, maximálně 3 000 Kč).

ADMINISTRATIVNĚ-TECHNICKÁ STRÁNKA

Originál nebo kopie (sken – čitelný) seznamu pojištěných v Přihlášce se předávají nebo zasílají do 5-tého dne následujícího měsíce (nejpozději do 1 měsíce) na hospodářsko-finanční oddělení OSŽ-ústředí (dále rovněž „HFO OSŽ-ústředí“). Vybrané pojistné lze předat i do pokladny HFO OSŽ-ústředí.

Rovněž i ostatní písemné materiály v problematice pojištění odpovědnosti se vzájemně mezi zúčastněnými stranami komunikují jako originály nebo kopie (skeny – čitelné).

Informace pro ZO OSŽ (způsob úhrady pojistného):

 • číslo účtu: OSŽ-ústředí - 2000290369/0800,
 • variabilní symbol (VS) - organizační číslo ZO OSŽ (nikoli identifikační číslo /IČ/),
 • konstantní symbol (KS) - 2558.

Kopie příjmových dokladů se nezasílají. Uvedené doklady slouží pro potřebu účetnictví ZO OSŽ a potřebu pojištěného člena OSŽ.

Škodní událost se na Kooperativa pojišťovnu, a.s. oznamuje prostřednictvím C.E.B., a.s. (nikoli přímo na Kooperativa pojišťovnu, a.s.)!

V případě pojistné události je oprávněná osoba ZO OSŽ povinna potvrdit a prokazatelně dokladovat zaplacení pojistného členem OSŽ v Přihlášce (v části „podpis pojištěnce“) a to vlastním podpisem pojištěnce nebo jiným způsobem (např. uvedením čísla pokladního dokladu ZO OSŽ v kolonce „podpis pojištěnce“, nebo podpisem oprávněné osoby apod.).

ZO OSŽ musí archivovat seznam pojištěných v Přihlášce se všemi daty a náležitostmi, včetně dokladů o zaplacení pojistného. Formulář je k dispozici na HFO OSŽ-ústředí nebo na webových stránkách OSŽ - www.osz.org

UPOZORNĚNÍ

Proč být pojištěn a pojištěn na správnou výši ?!

V posledním období dochází k nárůstu škodních událostí, u kterých je škoda vyšší než 4,5 násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance.

Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb„zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „ZP“), požaduje po zaměstnanci maximální výši náhrady škody, tj. 4,5 násobek. Tyto škodní události jsou způsobeny členy OSŽ (ale dokonce i funkcionáři ZO OSŽ), kteří jsou pojištěni v nesprávné výši (dále rovněž „podpojištěni“) a vyskytnou se i členové OSŽ, kteří nejsou vůbec pojištěni.

Členové OSŽ, kteří jsou:

nepojištěni – uhradí zaměstnavateli buď jednorázově celou částku předepsanou zaměstnavatelem (4,5násobek) nebo uhradí škodu opakujícími se srážkami ze mzdy (při průměrném hrubém měsíčním výdělku 30 000 Kč se jedná o finanční částku 135 000 Kč);

pojištěni individuálně u jiných pojišťoven (mimo OSŽ; ve většině případů hradí vyšší pojistné) - zaplatí vyšší spoluúčast dle své pojistné smlouvy (tj. 10 % - 30 %) a likvidace škodní události může být problematická. Současně upozorňujeme, že rozsah individuálního pojištění je výrazně menší, než je uzavřená pojistná smlouva pro členy OSŽ.

 

Tito členové OSZ se v posledním období obrací na SPO OSZ-ústředí s žádostí o právní poradu/pomoc v případech, kdy dle sdělení jiných pojišťoven jsou jejich škodní události ve výluce (tímto hradí zaměstnavateli stejně jako nepojištění členové);

 1. c) podpojištěni – uhradí pojišťovna pouze finanční částku na kterou jsou pojištěni a zbývající finanční částku si zaplatí z vlastních prostředků (z praxe jsou známy případy, kdy členové OSŽ dopláceli cca 20 000 Kč, ale i 50 000 Kč).

V Řádu právní pomoci OSŽ, článku IV. „Podmínky pro poskytování právního zastoupení v řízení před soudem“ je mj. jednoznačně uvedeno, že při rozhodování odborových orgánů o poskytnutí právní pomoci se rovněž přihlíží k tomu, zda je žadatel pojištěn na náhrady škod způsobených v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

Z důvodu celkového zhodnocení a z dalších finančních nákladů na soudní řízení

                                         

(nadbytečně vynaložené finanční prostředky ze strany OSZ-ústředí) bude SPO OSZ-ústředí doporučovat Představenstvu OSŽ při rozhodování o poskytnutí právní pomoci zohlednit skutečnost, zda ie člen OSŽ pojištěn prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s. a zda je pojištěn ve správné výši.

V případě, že člen OSŽ nebude pojištěný nebo bude podpojištěn, nelze vyloučit, že u schválené právní pomoci:

 • ve zvlášť závažných důvodech bude poskytnuta právní pomoc se spoluúčastí člena OSŽ ve výši např. 20 % nebo i 50 % na úhradě nákladů soudního řízení z vlastních prostředků (z praxe se jedná o částku ve výši cca desítek tisíc Kč);
 • jelikož nelze předem garantovat příznivý výsledek soudního sporu ve prospěch člena OSŽ, hrozí, že v případě neúspěchu ve sporu, bude člen OSŽ (mimo požadované náhrady škody) ještě navíc hradit z vlastních prostředků rovněž náhradu nákladů řízení před soudem protistraně, zaměstnavateli (jedná se rovněž o částku ve výši cca desítek tisíc Kč).

SPO OSŽ-ústředí doporučuje členům OSŽ a ZV ZO OSŽ, aby členové OSŽ:

 1. byli pojištěni (kontrolovali si termín pojištění; v případě škodní události, aby se nechali znovu pojistit /např. před nástupem do další směny/);
 2. byli pojištěni ve správné výši (do 4,5násobku);
 3. kontrolovali si výši svého 4,5násobku v průběhu pojistného roku ve vztahu k pojistné částce a k výši svého uhrazeného pojistného (v případě jeho překročení v průběhu pojistného roku doporučujeme se bezprostředně dopojistit na novou výši jednorázovým doplacením výše rozdílu pojistného).

OSŽ doporučuje ZV ZO OSŽ:

 1. organizovat a upozorňovat členy OSŽ na jejich termín úhrady pojistného;
 2. přispívat členům OSŽ na jejich pojistné (částečně, plně).

Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání JUDr. Petr Večeř, vedoucí SPO OSŽ-ústředí

 

[1]   V případech, kdy člen OSŽ hradí pojistné bezhotovostně, nebo když ZO OSŽ hradí svým členům pojistné z prostředků ZO OSŽ, může být podpis pojištěnce v přihlášce nahrazen podpisem předsedy ZO OSŽ či jiné oprávněné osoby (např. místopředsedy ZO OSŽ, hospodáře ZO OSŽ apod.).

V případě, kdy pojistné svým členům hradí ZO OSŽ z prostředků organizace, může být zapsání v přihlášce provedeno nejdříve v kalendářním měsíci předcházejícím měsíci odvedení pojistného na OSŽ-ústředí. Datum zapsání je nej výhodnější volit ke dni výročí předcházejícího pojištění.

[2]  V případě, kdy pojistné svým členům hradí ZO OSŽ z prostředků organizace, měl by ělen OSŽ oznámit možné zavinění této události, aby ZO OSŽ člena OSŽ znovu pojistila, tj. bezprostředně po této události. Datum zapsání je nejvýhodnější volit ke dni předcházejícímu dni, kdy člen OSŽ nastoupí k dalšímu výkonu práce.